Начало / Общи условия

Общи условия на договора

Общи условия за организирано туристическо пътуване

I. Записване

Чл. 1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да направи резервация за пътуването директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, включително по интернет или по телефона, както и при оторизиран лицензиран турагент на ТУРОПЕРАТОРЪТ. Когато резервацията е направена при турагент, всички въпроси свързани с пътуването се уреждат само чрез него.

1.2. Резервацията се пази 72 часа и се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване / резервационна бланка/ и внасяне на депозит в размер на 30% на човек за дължимата сума при стандартни цени. Останалата сума в размер на 70% се заплаща 30 работни дни преди датата на отпътуване, с изключение на програмите по ранни записвания където плащанията се определят от всеки хотел. Информацията, предоставяна в офисите на ТУРОПЕРАТОРЪТ е актуална и валидна, а не тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници(интернет, рекламни брошури, и т.н.).

1.3. При направена резервация онлайн и при заплащане на депозита от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита, че договора за предоставяне на туристически пакет е сключен, както и че всички права и задължения по него и настоящите общи условия са възникнали.

1.4. Договорът за туристически пакет може да бъде сключен, както в писмена форма, така и по електронен път (чрез интернет платформата за резервации), като и двата варианта имат еднаква правна сила. При сключване на договор в електронна форма ПОТРЕБИТЕЛЯТ поставя маркер в поле "Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване" ИЛИ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ПО ДОГОВОРА, както и че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е „Запознат/а съм с информацията по чл. 82 ЗТ“ и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

1.5. При сключването на договор за туристически пакет или след неговото сключване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на траен носител (вкл. дигитален и по електронен път на имейл). Когато договорът за туристически пакет се сключва в присъствието на страните по договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на екземпляр от договора на хартиен носител.

1.6. Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва „Тителина травел” за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от ТУРОПЕРАТОРЪТ на направената резервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок.

1.6.1. При извършени по банков път или с кредитна карта предплащания/плащания ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в двудневен срок. След потвърждение на резервацията се генерира договор за организирано пътуване, който е валиден и без подписа на Туриста,щом е извършено плащането по направената резервация. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване.

1.7. Преди ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде обвързан от договор за туристически пакет или от всяка друга съответстваща оферта за туристически пакет, туроператорът, а в случаите, когато туристическият пакет се продава чрез туристически агент – и туристическият агент, предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно одобрено приложение № 1 от ПЗР на ЗТ когато е възможно използването на хиперлинкове, или в останалите случаи – стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 2 от ПЗРна ЗТ.

1.8. Информацията по чл.82 ЗТ съставлява неразделна част от договора за туристически пакет и не може да се променя, освен ако страните не се споразумеят изрично за друго.

II. Права и задължения на страните, застраховане и визови услуги

Туроператорът се задължава:

Чл 2.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2. Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ ”Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната, когато тя е включена в пакетната цена и да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. Застраховката може да не се сключи, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ представи пред ТУРОПЕРАТОРА валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. (чл. 72, ал.2 ЗТ). Всеки турист има право да доплати за по голямо покритие на мед. застраховка, ако предоставената му застраховка със съответния лимит не му е достатъчна. Застраховането на потребители ,пътуващи със собствен транспорт става по желание на потребителя. Лица над 65 години заплащат допълнителна сума за медицинската застраховка.

2.3. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу съответното заплащане, Туроператора може да го застрахова от други рискове по време на пътуването, да му предложи застраховка отмяна на пътуването срещу допълнително заплащане.

2.4. Потребители навършили 65 годишна възраст и над 70 и 80 години се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.

2.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа нa пристигане, както и да промени превозвача или авиокомпанията с други при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач или авиокомпания да изпълни задълженията си. Възможно е разместването на места с цел осигуряването на правата на хора с увреждания. Точният час и място на отпътуване от България, рег.номер на автобуса и телефон на съпровождащия представител от страна на ТУРОПЕРАТОРА се потвърждават 2 дни преди датата на пътуване.

2.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя транспортната фирма, осъществяваща пътуването, с оглед броя на записаните туристи по определена програма, без да променя цената, вида и категорията транспортното средство.

2.7. Също така ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, със същата или близка локация без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.

2.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.

2.9. Потребителя се задължава:

2.9.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, като този срок е минимум 6 месеца валидност. В случай, че това не е изпълнено и поради изтекъл срок на документа, ПОТРЕБИТЕЛЯ не е допуснат да премине границите на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване и той губи 100% от сумата.

2.9.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, ПОТРЕБИТЕЛЯ не е допуснат да премине границите на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.

2.9.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

2.9.4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и ТУРОПЕРТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

2.9.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети. Ако бъде задържан от контролни органи Потребителя носи сам отговорност за себе си и ТУРОПЕРАТОРЪТ не е длъжен с нищо към него.

2.9.6. ПОТРЕБИТЕЛЯ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

2.9.7. ПОТРЕБИТЕЛЯ сам да уреди завръщането си в случай, че по независещи причини от ТУРОПЕРТОРЪТ бъде върнат от граничен пункт и прекрати пътуването си, няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми.

2.10. Потребителят има право: Не по-късно от 7 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването и според условията на хотела в моманта на промяната. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРЪТ за заплащане на общата цена на пътуването, както и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването, както и всички допълнителни разходи преди приемането на прехвърлянето.

2.11.Туроператорът има право да прекрати договора при условията и съгласно чл. 89, ал. 7 и ал. 8. от ЗТ

2.12. Условия за издаване на визи - За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани. ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предостави необходимите документи /хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, самолетни билети и медицинска застраховка/. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготви и внесе документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат.

2.13. Туроператора може да отмени пътуването:

2.13.1. Ако не е набран необходимия минимален брой участници упоменат във всяка предварителна програма, Туроператорът е длъжен да уведоми потребителя 7 дни преди пътуването.

III. Цени и плащания

Чл.3.1. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРЪТ и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена в лева и в чужда валута).

3.2. Ранните записвания са валидни при резервация и съответното процентно плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел, ако пълният процент не бъде заплатен до определената дата резервацията се таксува на следваща по висока тарифа.

3.3. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се таксуват и заплащат по стандартни цени към момента на промяната.

3.3.1 За всяка една промяна (хотел, име на турист, дата, вид помещение) по договора след сключването му, по вина на потребителя, се удържа такса в размер на 30 лева.

3.4. Потребителя има право в срок от 72 часа след като е внесъл депозит за резервация по ранно записване и всякакъв друг вид резервация да се откаже без да дължи неустойка и да му бъде възстановен пълния размер на внесената сума. В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване без уважителна причина след упоменатия срок , Туристът резервирал и внесъл депозит за ранно записване дължи неустойка съгласно условията за анулация на ТП.

3.5. Увеличението на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването и /или при наличието на една от следните причини: увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването и (в случаите, в които ТУРОПЕРАТОРЪТ плаща на чуждестранния си съконтрагент в USD). Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.

3.6. Увеличението на цената, съгласно чл .3.5. и до 8% от цената на пакета става от страна на ТУРОПЕРАТОРЪТ. Когато увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена туристическия пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съгласно чл. 88, ал. 2 има право: В срок не по-късно от 3 дни считано от датата на уведомлението за промяната в цената да приеме предложената промяна или да прекрати договора без да заплаща такса за прекратяване на същия. В случай, че използва правото си за прекратяване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме туристически пакет-заместител със същото или по –високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв. В случай на по-ниско качество, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на съответното намаление. В случай че договорът за туристически пакет предвижда възможност за увеличение на цената, то тогава пътуващият има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по ал. 3, т. 1 – 3, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.

3.7. Съгласно чл. 88, ал. 4 ЗТ ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯТ за промяната на цената на пакета, както и всички последици от това. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изпрати уведомлението включително и на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес за кореспонденция и това връчване ще се счита за редовно и получено. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не възрази в 3-дневен срок , съответно не е уведомил ТУРОПЕРАТОРА кое от посочените свои права ползва, страните приемат, че същият е съгласен с извършената промяна, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати разликата на ТУРОПЕРАТОРА.

3.8. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно 3.6. и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи – не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

3.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава пряко или чрез туристическия агент да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена и / или при значителна промяна на някоя от основните клаузи в договора в срок до 2 дни от възникване на обстоятелствата по чл.3, ал.5, от настоящите Общи условия и / или в двудневен срок, считано от настъпване на промяната, но не по- късно от 20 дни от изпълнението на туристическия пакет.

3.10. В случай на не заплащане в определените срокове по договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира извършената резервация, включително като развали договора без да носи отговорност, със съответните последици за ПОТРЕБИТЕЛЯ загуба на внесения депозит. Потребителят има право да получи обезщетение на стойност, равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от ТУРОПЕРАТОРА и по вина на последния.

3.11. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от пътуването без санкция до три работни дни след записване и внасяне на депозит.

IV. Настаняване

Чл. 4.1. Стаята на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервирана след 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място от туриста.

4.2. Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.

4.3. Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive (всичко включено). При настаняването в хотели на база ALL INCLUSIVE (храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки) храненията започват винаги от обяд или вечеря в зависимост от правилника на съответния хотел, никога не започват от закуска! Започването на даден пакет при настаняване с обяд, той приключва със закуска последния ден. При започването с вечеря, приключва с обяд!

4.4. Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.

4.5. При настаняване на трима души в стая с три легла в стандартна стая третият човек ползва отстъпка от цената и бива настанен на допълнително легло. Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.

4.6. Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРЪТ.

4.6.1. PROMO или ECONOMY стаи в хотелите са стаи на по-ниска цена с оглед на по-малък размер, крайна стая, без тераса, приземен етаж, по-малка баня, по старо обзавеждане или някакъв друг проблем;

4.7. Точният час и място на отпътуване от България, номер на автобуса и съпровождащия водач се съобщават два дена преди тръгване в седмицата на самото пътуване!

4.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняване в превозното средство по реда на записването след настаняване на предплатени предни седалки. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ и други подобни.

4.9. Намаленията за деца са валидни само при настаняване с двама възрастни в стая и настаняването е на доп. легло.

4.10. Всички деца имат седалка в автобуса!

V. Анулационни условия и неустойки

5.1 ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от пътуването без санкция до три работни дни след записване и внасяне на депозит. В случай на неспазване сроковете за плащане ТУРОПЕРАТОРЪТ има право едностранно да анулира организираното пътуване.

5.2. След изтичане на срока по Чл. 5.1 и 60 дни преди датата на пътуването само по разервации на стандартни цени - такса резервация – 50 лв.

В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРА удържа следните неустойки:

5.5. За автобусни програми и пътуване със собствен транспорт:

а) от 59 до 25 дни преди датата тръгване – 3 размера на депозита

б) от 24 до 20 дни преди датата на тръгване – 50% от сума от общата сума на пътуването

в) от 19 до 14 дни преди датата на тръгване – 80% от сума от общата сума на пътуването

г) по-малко от 14 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на пътуване

5.6. За самолетни програми :

до 91 дни преди датата на тръгване - такса резервация - 30 лева на възр., освен в случаите когато има издаден самолетен билет.

Тогава важат условията на превозвача/чартьора/

б) от 90 до 31 дни преди датата на тръгване- 50 % от общата сума на пътуването

в) от 30 до 15 дни преди датата на тръгване -80 % от общата сума на пътуването

г) по-малко от 14 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на пътуване

5.7. За Новогодишни пътувания:

а) до 91 дни преди датата на тръгване - такса резервация - 30 лева на възрастен, освен в случаите когато има издаден самолетен билет.

Тогава важат условията на превозвача.

б) от 90 до 60 дни преди датата на тръгване- 30 % от общата сума на пътуването

в) от 59 до 31 дни преди датата на тръгване -50 % от общата сума на пътуването

г) 30 дни преди пътуване– 100% от общата сумата на пътуването

5.8 За всяка промяна относно резервацията (период, хотел, транспортно средство или име на пътуващ), след първоначалното записване, се удържа такса

обслужване в размер на 30 лв. Не важи при промяна на всички имена в стая, което хотелът приема като нова резервация и се таксува по актуални ценови

условия. Всяка промяна по резервация се таксува и заплаща по актуалните към момента на промяна ценови условия.

5.9 При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият дължи на

ТУРОПЕРАТОРА неустойка в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 3, 4 и 5. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи стойността на

начислената неустойка и или административна такса от извършените плащания по договора.

6.0 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и

транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

6.1 Неявяване на туриста на мястото на тръгване или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи

влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.

VI Отговорност

Чл.6.2. По Чл. 93. от ЗТ ТУРОПЕРАТОРА носи отговорност за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения (услугите, вкл. в туристическия пакет) по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти. ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

а) поведението на потребителя;

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

в) непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

6.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не прекалкулира вече сключен договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на всякакъв вид промоции, намаления по дадена оферта предоставена от контрагентите на по късен етап. Промоциите и всякакъв вид намаления са валидни само за нови резервации от деня на промоцията.

6.4. Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на водача на групата. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването. Агенцията си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма.

6.5 Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

6.6. Ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора.. В случай на обявено извънредно положение или обстановка и поради причини породени от извънредното събитие Туроператорът може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет - заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяната на резервацията , всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.

6.7 Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

(1) ПОТРЕБИТЕЛЯ;

(2) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

(3) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти, и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства като пандемии. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне, от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия спoред конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи неустойка за това. В хипотезата на случайно събитие или непреодолима сила страната, която се позовава на същите следва да представи надлежен документ/сертификат и др./, който удостоверява форсмажор, издаден от органа по правилата на местната компетентност на държавата, за която е налице хипотеза на форсмажор.

(4) ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в стая на хотел или студио. В подобни случаи туроператора лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ за негова сметка.

(5) ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристи, които са се отказали от консумация на отделни услуги ли по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристи за разходи извън туристическия пакет.

6.8. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена!

6.9. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от Договора за организирано пътуване, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, електронен адрес ( e-mail) са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от ТУРОПЕРАТОРА за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора за организирано пътуване.

7.0. Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване.

7.1. При доброволно прекратяване на почивката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ /по време на ползването й/ всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. Претенции за връщане на част от стойността на заявените и платени услуги не може да бъдат предявявани, респективно ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

7.2. При подадени грешни или неверни данни, както и при използване на документи, обект на престъпление (по смисъла на НК) от ПОТРЕБИТЕЛЯ, които станат повод за невъзможност за предоставяне на заявените услугите, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки като неустойка в размер на 100 % от платените суми по договора.

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение от ТУРОПЕРАТОРА за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато когато липсата на съответствие се дължи на: пътуващия или трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати или на непреодолими и извънредни обстоятелства. Във всички случаи сумата, изплащана от ТУРОПЕРАТОРЪТ в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава стойността на ТП.

7.4. Потребителят има задължение да съобщава за всяка липса на съответствие, която той забележи в хода на изпълнението на туристическия пакет, съгласно чл. 90, ал. 2 ЗТ.

VІI Поверителност и лични данни

Чл.7.1. С настоящото „Тителина Травел”, е администратор на лични данни и спазва всички изисквания на ЗЗЛД, както и Регламент 2016/679

VІІI. Спорове и рекламации

Чл. 8.1. Всички спорове, касаещи изпълнение на настоящия договор, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

8.2 При сключване на договора ТУРОПЕРАТОРА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за наличните процедури за разглеждане на жалби и за възможността за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) от органи за АРС съгласно Закона за защита на потребителите и когато е приложимо, информация за органа за АРС, в чийто обхват попада търговецът, и за платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.), който е посочен на онлайн платформата на Европейската комисия. Така също може да отправи своята жалба към КЗП на следния адрес: www.kzp.bg

8.3. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор за ТП, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми и запознае ТУРОПЕРАТОРЪТ или неговия представител на място с възникналия проблем за да може незабавно да бъде отстранен. Оплаквания, незаявени на място в хотела или пред представител на туроператора, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат. Всякакви услуги извън пакетите и услугите на Туроператора, които са закупени и платени на място от други контрагенти за такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

8.4. Рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено или устно в офиса на Туроператора/Турагента в 14-дневен срок от момента на завършването на ТП. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице или упълномощено с нотариално пълномощно от него, вкл. при договор в полза на трето лице. ТУРОПЕРАТОРЪТ разглежда получената рекламация в месечен срок.

8.5. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от Туроператора и платени в Република България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност.

8.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8.7. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

Настоящият договор е изготвен и заверен в два еднообразни екземпляра – един за ПОТРЕБИТЕЛЯ и един за ТУРОПЕРАТОРА. Двете страни се съгласяват, че писмената форма е точна и коректна. Този Договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването. При направена резервация онлайн и при заплащане на депозита от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита, че договора за предоставяне на туристически пакет е сключен, както и че всички права и задължения по него и настоящите общи условия са възникнали.